Villkor Statist

Allmänna villkor för Statister
på Synk Statister

Tjänstens innehåll och syfte

Synk Statister är en databas som innehåller information om de privatpersoner som i databasen har registrerat sig som medlemmar (”Medlem”). Genom att registrera sig i databasen visar medlemmen intresse för att få uppdrag som deltagare i olika medieproduktioner. Med Mediaproduktioner menas inspelning av film, upptagning av ljud och/eller bild, teater, radio- och TV-produktioner för ideella eller kommersiella syften samt utförande av olika typer av marknadsföringsuppdrag och events. Uppdragen i mediaproduktionerna kan vara att fungera som statist, publik, aktör/aktris eller annan liknande funktion.

I databasen kan uppdragsgivare, (”Uppdragsgivare”), söka privatpersoner till olika typer av medieproduktioner och leta efter passande deltagare för den mediaproduktion som uppdraget skall omfatta.

Synk Statister erbjuder Tjänsten till seriösa uppdragsgivare för olika produktioner inom media i första hand. Andra uppdragsgivare kan också komma i fråga. För att ansöka och bli medlem i Synk Statister, (”Tjänsten”), gäller de villkor som räknas upp nedan.

1. Registrering

För att bli Medlem i Tjänsten måste man registrera sig på hemsidan www.synkstatister.se. På hemsidan ska den som ansöker om medlemskap lämna de uppgifter som räknas upp. Den som ansöker om medlemskap är ansvarig för att de uppgifter som lämnas på hemsidan är riktiga. Lämnar den som söker medlemskap medvetet felaktiga uppgifter kan denne hindras från att blir registrerad och/eller bli avstängd från Tjänsten.

2. Villkor och priser för medlemskap

För att registrera sig som medlem skall den som ansöker ha fyllt 18 år. Är den sökande inte 18 år krävs målsmans godkännande för registrering.

Medlemskap är helt gratis!

3. Medlemsvillkor för att använda Tjänsten

Den som är Medlem får inte sprida uppgifter som är av kränkande, pornografisk eller av kommersiell natur på hemsidan.

Den som är Medlem får inte heller på hemsidan lämna, sprida eller på något annat sätt göra upphovsrättsligt skyddat material åtkomligt eller på hemsidan sprida annan information om rättigheterna till denna information ägs av annan.

Medlem får inte heller använda hemsidan eller Tjänsten i övrigt för marknadsföring eller för att sprida politiska eller kommersiella budskap eller erbjudanden.

4. Avstängning från Tjänsten

Synk Statister har rätt att stänga av Medlem från Tjänsten fram till dess att de felaktiga eller avtalsstridiga uppgifterna har rättats till eller tagits bort. Medlem har inte rätt att få månadsavgiften återbetald för den tid som Medlemmen är avstängd från tjänsten.

5. Hantering av Medlemsuppgifter

Medlem går med på att den information som Medlem lämnar till Tjänsten får lagras eller på annat sätt behandlas av Synk Statister. Medlem går också med på att denna information får spridas till annan, även så till tredje land så länge informationen sprids i enlighet med syftet för Tjänsten.

6. Uppdragsgivares ansvar

Uppdragsgivare får inte erbjuda Medlem uppdrag som är kränkande för Medlem eller annan utomstående. Uppdragsgivaren får inte heller erbjuda medlem uppdrag som är av pornografisk natur eller som strider mot svensk lag. Medlem som blir kontaktad för sådana uppdrag eller uppdrag med liknande karaktär uppmanas att direkt att ta kontakt med Synk Statister och tala om att de fått sådana erbjudanden

7. Synk Statisters ansvar

Synk Statister medverkar inte i och har inte något ansvar för det möjliga uppdrags- eller anställningsförhållande som kan inledas mellan Uppdragsgivare och Medlem via Tjänsten.

Synk Statister ansvarar inte heller för om Uppdragsgivare ställer in ett uppdrag som har getts till en Medlem eller om Uppdragsgivaren inte uppfyller övriga löften den gett till Medlem.

Synk Statister svarar inte för de möjliga skador som kan uppstå vid driftsstörningar, materiellt felaktig eller tekniskt felaktigt presenterad information, eller för annan eventuell skada som kan drabba Medlem när denne använder Tjänsten.

8. Ångerrätt

Medlem har ångerrätt vid inköp av Tjänsten under 14 dagar enligt distans- och hemförsäljningslagen. Ångerrätten innebär att Medlem inom 14 dagar från det att Medlemmen har tecknat avtal med Synk Statister måste göra ångerrätten gällande. Om Medlem använder sig av Tjänsten under de 14 dagar då ångerrätten är möjlig att göra gällande, försvinner Medlemmens möjlighet att utnyttja ångerrätten.

Tillbaka