Villkor Bolag

Allmänna villkor för uppdragsgivare
till Synk Statister

Synk Statister är en databas innehållande information om privatpersoner vilka genom att registrera sig som medlemmar (”Medlem”) i databasen, har visat intresse av att erhålla uppdrag som medverkande i medieproduktioner såsom statist, publik, aktör/aktris eller annan liknande funktion. I databasen kan uppdragsgivare som söker privatpersoner till olika typer av medieproduktioner, söka efter lämplig deltagare till uppdraget i fråga. För nyttjande av tjänsten Synk Statister, (”Tjänsten”), gäller nedanstående villkor för uppdragsgivare (”Uppdragsgivare”)

1. Uppdragsgivare får endast göra sökningar i syfte att erbjuda Medlem uppdrag för produktioner inom media. Med media avses inspelning av film, upptagning av ljud och/eller bild, teater, radio- och TV-produktioner för ideella eller kommersiella syften. Häri inkluderas olika typer av marknadsföring och events. Tjänsten får inte nyttjas för egen marknadsföring, spridande av politiska eller kommersiella budskap eller erbjudanden.

2. Uppdragsgivare får inte erbjuda Medlem uppdrag vars utförande är av kränkande för Medlem eller annan tredje man. Ej heller får medlem erbjudas uppdrag som är av pornografisk natur eller som strider mot svensk lag.

3. I tjänsten ingående databas och den information denna innehåller är Synk Statisters egendom och får ej kopieras, avbildas eller användas i annat syfte än det ovan angivna. Uppdragsgivare får dock kopiera, lagra och i övrigt behandla information från databasen under den tid ett löpande uppdrag pågår, eller om sådan skyldighet följer av lag.

4. Uppdragsgivaren förbinder sig att i den utsträckning som krävs enligt lag eller förordning rörande personuppgifter, inhämta samtycke från Medlem för Uppdragsgivarens behandling av Medlemmens personuppgifter, inklusive lagring av dessa. Uppdragsgivaren förbinder sig även att i övrigt respektera Medlems rättigheter till information om behandling av personuppgifter och Medlems övriga rättigheter.

5. Nyttjandet av Tjänsten är kostnadsfritt för Uppdragsgivare. Synk Statister förbehåller sig rätten att stänga av Uppdragsgivare som bryter mot dessa villkor.

6. Synk Statister har rätt att utan vederlag eller föregående tillstånd, att i sin egen marknadsföring av Synk Statister använda Uppdragsgivaren som referens.

7. Synk Statister är inte på något vis del i det eventuella uppdrags- eller anställningsförhållande som kan uppstå mellan Uppdragsgivare och Medlem.

8. Synk Statister svarar inte heller för Medlems inställelse eller uppfyllnad av givet uppdrag.

9.Synk Statister svarar inte i något fall för eventuell skada som kan uppkomma vid driftsstörningar, materiellt felaktig eller tekniskt felaktigt presenterad information, eller för annan eventuell skada som kan drabba Uppdragsgivare vid dennes nyttjandet av Tjänsten.

10.Uppdragsgivare förvärvar ingen rätt till av något slag till någon av Synk Statister eller Synk Casting ägd immateriell rättighet inkluderandes varumärken, logotyper, namn och beteckningar på firma och/eller produkter eller tjänster.

11. Tjänsten ägs av Synk Casting ORG.NR som äger samtliga rättigheter till densamma.

Tillbaka